Voorwaarden

Algemene Levering – Verkoop- en Betaling -voorwaarden van:


Handelsonderneming Leidsche Rijn


Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze Algemene Levering – Verkoop- en Betaling -voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
1.2 Alle offertes worden gedurende 1 (één) maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
1.3 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt. Uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepassing van deze Algemene Levering – Verkoop- en Betaling -voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van toepasselijkheid van eigen inkoop voorwaarden.
1.4 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde, de overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
1.5 Voor het geval een afnemer verwijst naar door hem gebezigde Algemene (in)koop- betaling – en/of levering -voorwaarden, worden deze geacht niet toepasselijk te zijn voor zover daarin van de voorwaarden van verkoper wordt afgeweken.

Artikel 2: Tijdstip van levering
2.1. De verkoper zal de goederen leveren uiterlijk op of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn als bepaald in de orderbevestiging.
2.2 Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de verkoper de order heeft bevestigd.
2.3 Niet tijdige levering geeft afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst, noch op schadevergoeding hoe ook genaamd.

Artikel 3: Overmacht
3.1 De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door enigerlei vorm van overmacht verhinderd is aan zijn verplichtingen te voldoen.
3.2 Van overmacht aan de zijde van verkoper is o.a. sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer of voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risico sfeer van de verkoper ontstaan.
3.3. Indien door overmacht de levering meer dan twee (2) maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

Artikel 4: Levering
4.1 Elke levering geschiedt ongefrankeerd en af magazijn.
Levering geschiedt op risico van de koper.Alle goederen worden bij ons gecontroleerd op eventuele schade etc. voordat de goederen ons magazijn verlaten.
4.2 Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten aan verkoper heeft voldaan, of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.

Aanvullende leveringsvoorwaarden – Verzenden van uw bestelling
Artikel 4.3 – Kosten in geval van herroeping | weigering etc. van uw bestelling
4.3.1 Indien uw gebruik maakt van herroepingsrecht of weigering van uw bestelling,

En wij uw bestelling retour ontvangen middels post.nl of dhl dan betaald u onderstaande kosten:
Zendingskosten heen
Zendingskosten retour naar ons
Overige kosten die DHL of postnl aan ons berekend m.b.t. tot uw zending
U ontvangt van ons een creditfactuur van uw bestelling min de gemaakte kosten m.b.t. transport zoals hierboven is genoemd.
Artikel 4.4 – kosten in geval van foutief adres van uw bestelling4.
4.4.1 Indien u een foutief adres heeft ingegeven bij uw bestelling (deze worden door ons niet gecontroleerd daar alles is geautomatiseerd en gekoppeld is aan elkaar)
En wij uw bestelling retour ontvangen middels post.nl of dhl dan betaald u onderstaande kosten:
Zendingskosten heen
Zendingskosten retour naar ons
Overige kosten die DHL of postnl aan ons berekend m.b.t. tot uw zending
U ontvangt van ons een creditfactuur van uw bestelling min de gemaakte kosten m.b.t. transport zoals hierboven is genoemd.

Artikel 5: Garantie
Wij geven slechts garantie indien en voor zover door onze toeleveranciers aan ons garantie wordt verstrekt. tot enige verdere verplichting, met name schadevergoeding, zijn wij niet gehouden.

De kleefkracht en het maximaal aantal kilo’s dat u kunt gebruiken is niet bij ons bekend,
omdat dit afhangt van de ondergrond en de omgeving waarin de zuignap gebruikt gaat
worden. Wel zijn een aantal praktijkvoorbeelden bij ons bekend, waaruit wij concluderen dat
bepaalde zuignappen voor zo’n doel geschikt zijn.

H.O. Leidsche Rijn aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid hiervoor.

U dient zelf uitgebreid te testen.
Voorbeeld: Zuignapjes 37.5 mm met draadeind worden, met 4 op een v- bord, in de steden
gebruikt voor o.a. makelaars V-borden aan ruiten te bevestigen. Op meer open vlaktes (meer
wind) wordt hiervoor de 50 mm uitvoering gebruikt. De 75 mm uitvoering kan onder de
meest gunstige omstandigheden 10 KG dragen

Artikel 6: Reclames
6.1 Reclames dienen schriftelijk te geschieden binnen 48 uur na ontvangst van de geleverde goederen. Verkoper behoeft bij indiening na genoemd tijdstip de klacht niet in behandeling te nemen. Acht verkoper een reclame terecht, dan is hij bevoegd te kiezen uit remplacering der goederen of creditering. Iedere vordering tot iets anders of meer . hoe dan ook genaamd, dan hetzij remplace, hetzij toezending van een credit-nota, is uitgesloten.

Artikel 7: Prijs en betaling
7.1 Betaling geschiedt middels vooruit betaling, als de verkoper de betaling heeft mogen ontvangen ontvangt u een digitale factuur op het door u opgegeven email adres, vervolgens wordt uw bestelling afgestuurd.
Bij speciaal of op maat gemaakte artikelen wordt u bestelling pas doorgeplaatst na betaling, let op deze artikelen kunnen niet worden geretourneerd of worden geannuleerd.

Artikel 8: Ontbinding

(wet kopen op afstand is alleen geldig voor particulieren)

Artikel 8 is alleen geldig voor particulieren niet voor bedrijven.

8.1 De klant heeft het recht gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product alleen in zijn geheel te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. H.O. Leidsche Rijn zal bij een dergelijke ontbinding binnen 14 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren.
8.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
8.3 Indien de klant nadat hij van H.O. Leidsche Rijn een ingebrekestelling heeft ontvangen en de klant binnen de daarin gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke voortvloeien uit de overeenkomst, heeft H.O. Leidsche Rijn de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
8.4 Voorts is H.O. Leidsche Rijn bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 9: Toepasselijk recht
9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10: Geschillen
10.1 Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarbij deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verkoper, tenzij koper en verkoper overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

Artikel 11.1: Retourzendingen – Particulieren

Kopen op afstand ( is alleen geldig voor particulieren)                     

U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Het artikel dient onbeschadigd, en in originele verpakking terug gestuurd te worden.

De retourbon dient volledig ingevuld mee terug gezonden te worden. (retourbon kunt u aanvragen per email: info@ho-leidscherijn.nl)

De kosten en verzend risico van het terugsturen zijn voor rekening koper.

Als uw bestelling bezorgd is, heeft u 14 werkdagen de tijd om de artikelen te retourneren.

Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en wordt definitief.

Bij het retourneren van artikelen zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) worden gecrediteerd. Bij klachten of beschadiging (tijdens transport), dient u eerst  per e-mail contact op te nemen met de verkoper.

Ongefrankeerde/te kort gefrankeerde pakketten worden door H.O. Leidsche Rijn niet aangenomen, ongeacht de reden van het terug sturen.
Let op! Retourzending is op eigen risico.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte retourzendingen.

U ontvangt binnen 14 dagen uw geld terug op het door u opgegeven bankrekeningnummer.

Artikel 11.2: Retourzendingen – Bedrijven

11.2.0 Retourzendingen dienen binnen 7 dagen na levering gemeld te worden.

Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en wordt definitief.

Na acceptatie van de verkoper dient de retour binnen 7 dagen bij ons retour te zijn.

11.2.1  Retourzendingen zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper niet toegestaan.
Geschieden zij toch, dan zijn alle kosten aan de zending verbonden, ten laste van de koper.
De verkoper is in dat geval vrij de goederen voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan of zelf te diens beschikking te houden. Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen, is de gespecificeerde opgave van de verkoper voor de koper bindend, behoudens tegenbewijs.

11.2.2 Retourzendingen, welke door de verkoper niet zijn aanvaard, ontheffen de koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen.

11.2.3 Retourzendingen, die een gevolg zijn van foutieve bestelling door de koper, worden na acceptatie door de verkoper, gecrediteerd onder inhouding van 10% voor de gemaakte kosten met een minimum van € 10.00 per geval, tevens zijn de transportkosten voor de koper.
Dit geldt niet voor speciaal bestelde artikelen of artikelen op maat gemaakt,
deze worden niet retour genomen.

U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Het artikel dient onbeschadigd, en in originele verpakking terug gestuurd te worden.

De retour bon dient volledig ingevuld mee terug gezonden te worden.

( retour bon kunt u aanvragen per email: info@ho-leidscherijn.nl)

De kosten en verzend risico van het terugsturen zijn voor rekening koper.

Bij het retourneren van artikelen zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) worden gecrediteerd.

Bij klachten of beschadiging (tijdens transport), dient u eerst  per e-mail contact op te nemen met de verkoper.

Ongefrankeerde/te kort gefrankeerde pakketten worden door H.O. Leidsche Rijn niet aangenomen, ongeacht de reden van het terug sturen.
Let op! Retour zending is op eigen risico.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte retourzendingen.

U ontvangt binnen 14 dagen uw geld terug op het door u opgegeven bankrekeningnummer.


Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Behoudens een bedrijf/product aansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van H.O. Leidsche Rijn beperkt.
De wederpartij vrijwaart ons voor verdergaande (schadevergoeding) vorderingen.

Artikel 13: Slotbepaling
13.1 Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechts verhouding tussen de verkoper en koper.
Indien en voor zover een bepaling uit deze algemene voorwaarden naar het oordeel van enige bevoegde instantie voor ongeldig of onuitvoerbaar wordt gehouden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
Partijen zullen in redelijkheid onderhandelen en trachten tot overeenstemming te komen omtrent een uitvoerbare alternatieve bepaling die naar strekking de als ongeldige of onuitvoerbaar aangemerkte bepaling zoveel mogelijk benadert, teneinde de betreffende bepaling te vervangen.